Panawagan ng Kadalisayan ng Puso sa Pagpipigil ng Sarili

Panawagan ng Kadalisayan ng Puso sa Pagpipigil ng Sarili

[Katesismo para sa mga Katolikong Pinoy, 1108 & 1109]


1108: Tungkol sa pagpipigil ng pagbubuntis, idinidiin ng Simbahan na ang “kasal at ang pinagsamang pag-ibig ng mag-asawa ay itinakda sa pagsusupling at paghubog ng mga anak.” Kaya, habang itinatakwil ang artipisyal na pamamaraan ng pagpipigil ng pagbubuntis at pagpipigil ng panganganak, itinataguyod ng Simbahan ang natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya upang tiyakin na ang pagpaparami, pangangalaga at paghubog sa mga bata ay nagaganap sa isang paraang tunay na maka-tao at maka-Kristiyano. Hinihimok ng Vaticano II ang mga magulang na “gampanan ang kanilang mga tungkuling taglay ang makatao at makakristiyanong pananagutan.”  “Sa kahuli-hulihan, ang mga magulang mismo ang gagawa ng pagpapasya, sa harap ng Diyos”, at sa kanilang Kristiyanong budhi na naliliwanagan ng mga turo ng Simbahan, na nagtitimbang sa materyal at espiritwal na kalagayan ng panahon, gayundin sa kanilang katayuan sa buhay” (GS, 50).

1109: Sa Pilipinas ngayon, ang lumalakas na pagkilos para sa pagpipigil ng paglaki ng populasyon ay nagpasibol sa mga pagkabalisa at hinala sa maraming mga Pilipinong Katoliko.  Maliwanag na ang walang puknat na pagpaparami ng mga bata o ang pagpapalaki sa mga bata na batay sa sapalaran sa halip na pasiya ay hindi mga mapanagutang paraan ng pagkilos,  Nguni’t ang suliranin ng populsayon ay hindi lamang sa pagdami ng tao kundi sa pangangalaga ng pagkatao at sa pagpapabuti ng uri ng buhay ng tao.  Hindi lamang ito kinapapalooban ng pagkain, damit at masisilungan kundi kasama rin ang mga espiritwal na kaloob katulad ng budhi at kalayaan atmoral na karangalan.  Hindi kaya kasukdulan ng kahibangan ang sikaping matamo ang materyal na kasaganaan na ang kapalit ay karahasang idinulot sa personal na budhi, kalayaan sa pagpapasya, at sa pagsasabuhay ng moral na karangalan? Ang susi sa suliranin ay wala sa mga panlabas na paraan ng pagtitimpi sa pamamagitan ng pagpipigil sa pagbubuntis nang wala sa loob dulot ng kemikal, kundi sa pagpapaunlad at pagkaganap ng panloob na kasanayan sa asal na sekswal ng bawa’t isa – sa kalinisan at pagtitimpi sa sarili na kinakailangan para sa matatag na pagsasama ng mag-asawa (Tingnan, CBCP’s Pastoral Letter on the Population Problem and Family Life 1973).

–o–o–o–o–

Inaanyayahan ang lahat na makilahok sa

“MARCH, PRAY, RALLY for LIFE!”

na gaganapin sa LUNETA sa darating na ika-25 ng Marso

Ibinabahagi ko po dito ang Liham ng Panawagan mula kay

CARDINAL GAUDENCIO ROSALES

 


Advertisements